لوتوس

معلومات عمومی

Toxoplasma gondii

سه‌شنبه 11 خرداد‌ماه سال 1389 10:40 نویسنده: PIRAN.PIRZADEH نظرات: 0 نظر چاپ

سال 1908توسط     Nicole&manseaux که در شمال آفریقا روی کتنو داکتیلوس گوندی کار می کردند شرح داده شد.گوندی یک جونده صحرایی است که با موش صحرایی قرابت دارد.  splendore  نیز که در برزیل برروی خرگوش ها کار می کرد این ارگانیسم را توصیف نمود.انتشار این گزارشات در فاصله3روز از یکدیگر صورت گرفت بدون اینکه این محققین اطلاعی از یکدیگر داشته باشند.

این بیماری بعدا در سال 1923 توسط janku  توصیف شد که یافته های پاتولوژیکی شامل هیدروسفالوس و التهاب شبکیه و مشمیه را در یکی از موارد توکسوپلاسموزیس مادرزادی شرح داد. اما وی این ارگانیزم را ایزوله نکرد.

 wolf و همکارانش در سال 1939 با گزارش سه مورد از عفونتهای مادرزادی مشاهدات janku  را تایید نمودند ونشان دادند که عامل بیماری قابل انتقال به خرگوش ها و موش هاست.

توکسوپلاسموز اکتسابی در سال 1941 توسط pinkerton  و همکارانشhenderon و  sabin که مستقل از آن دو تحقیق می نمود تشخیص داده شد.

مراحل جنسی انگل توسط frenkle و همکارانش در سال 1970 کشف شد. او تشخیص داد که این انگل یک کوکسیدیاست.البته hatchinson و همکارانش نیز درهمان سال این نکته را گزارش نمودند  در سال 1948 آزمون سرولوژیک dye – test توسط سابین و فلدمن جهت تشخیص بیماری ارائه شد و این روش موجب شد تا محققان بسیاری از مسائل اپیدمیولوژیکی و بالینی توکسوپلاسموز را مورد بررسی قرار دهند و طیف بیماری را در انسان مشخص نمایند.

نخستین مورد بیماری از ایران چهل وشش سال قبل به وسیله انصاری گزارش شده است. در سال 1333 شمسی آزمون سابین- فلدمن در موسسه انگل شناسی دانشکده پزشکی دانشگاه تهران انجام شد و از سال 1345 هجری شمسی با تاسیس مرکز تحقیقات ایمنو فلورسانس ، تحقیق در مورد توکسوپلاسموز ادامه داد.